Huug Luigies

Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

VERKIEZINGSBLOG 4

DSC07506

 

Ik ga morgen in Krimpen in het stem(bus)hokje gewoon VVD stemmen! Waarom?

Blog 1: Zoveel mogelijk kiezers moeten stemmen….

Blog 2: ….op een landelijke partij….

Blog 3: ….en hele goede kandidaten….

Blog 4: ….en die heb ik bij de VVD gevonden!

De VVD-fractie heeft de afgelopen 4 jaar in Krimpen met Anthon Timm als voorzitter heel positief oppositie gevoerd. Kritisch waar noodzakelijk, opbouwend waar mogelijk. Voor het veilig stellen van landingsplaatsen voor de trauma-helicopter verdient Anthon de dank van alle Krimpenaren. De inzet van de fractie voor LHBT’ers is moedig en het stembusakkoord en het regenboog zebrapad zijn daar symbolisch voor. Het afschaffen van de hondenbelasting, waarvan de opbrengst naar de algemene middelen ging, illustreert het gevoel van de fractie voor rechtvaardigheid en leidt tot een evenredige lastenverdeling. De inzet van de fractie om het Krimpen Wijzer loket in het Gezondheidscentrum open te houden toont de sociale betrokkenheid met de noden en wensen van de inwoners van Krimpen. De VVD-visie op de mobiliteit in en rond Krimpen getuigt van realiteitszin. Met VVD-vertegenwoordigers van waterschap en provincie werden nuttige kontakten onderhouden. Maar bovenal mochten bewoners, instellingen en bedrijven in Krimpen zich verheugen in serieuze belangstelling van de fractie.

Het VVD verkiezingsprogramma biedt duidelijk uitzicht op een ander Krimpen. Waar iedereen in vrijheid moet kunnen beslissen wanneer zijn bedrijvigheid geopend of gesloten is of wanneer zijn evenement plaatsvindt. Velen zeggen al jaren dat ook te willen. Nu komt de kans; het duurt vier jaar voor er weer een kans komt. De conclusie:

Stemmen op 21 maart 2018? JA, GEWOON DOEN! OP DE VVD, LIJST 5.

20 March 2018 at 09:47 Comments (0)

VERKIEZINGSBLOG 3

DSC07499

Overmorgen is het zover. Dan mag u in de beslotenheid van het stemhokje met een rood potlood aangeven wie wat u betreft u de komende vier jaar in de raad van uw gemeente mag vertegenwoordigen. Wat mag je verwachten van je vertegenwoordiger?

Dat hij* toegankelijk en aanspreekbaar is, goed kan luisteren naar alle argumenten en tot een afgewogen en voor iedereen begrijpelijk oordeel komt. Dat hij integer is en betrokken, dat hij uitleg geeft hoe hij tot zijn stellingname is gekomen, ook als dat niet is wat er van verwacht werd. Eerlijk en oprecht. Dat men luistert als hij spreekt omdat hij wat te zeggen heeft, dat hij kennis van zaken heeft en het dossier als de beste kent. Dat hij beschikt over een goed netwerk dat deuren opent. Geen roeptoeter, geen kretologie. Dat hij opkomt voor de waarden waar hij voor staat en zich tot het uiterste inspant om het verkiezingsprogramma te realiseren. Kortom, iemand waar je trots op kunt zijn!

En GEWOON DOET waar hij voor staat. De conclusie:

Stemmen op 21 maart 2018?

KIES EEN KANDIDAAT VAN FORMAAT!

*maar het kan ook een zij zijn

19 March 2018 at 14:07 Comments (0)

VERKIEZINGSBLOG 2

20150710_112328

De wereld houdt niet op te bestaan bij de gemeentegrens. Samenwerking met andere gemeenten op gemeentelijke beleidsterreinen is in gemeenschappelijke regelingen ondergebracht. Doorgaande wegen zijn doorgaans bij de provincie in beheer en onderhoud. Locaties voor windturbines worden door de provincie aangewezen. Grote infrastructurele werken zijn in beheer en onderhoud bij het Rijk. (Water-)wegen bij de waterschappen. Regionaal overleg en samenwerking zijn van deze tijd.

Landelijke politieke partijen hebben vaak een bestuurlijke overlegstructuur, waardoor hun gemeentelijke bestuurders als vertegenwoordigers van de inwoners gemakkelijk toegang hebben tot andere bestuurslichamen als regionale gemeenten, waterschappen, provincies en  Eerste en Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de problemen waar een gemeente voor gesteld kan worden.

Lokale partijen hebben deze mogelijkheden niet of nauwelijks. Niet dat ze buiten de gemeentegrenzen helemaal geen gehoor zullen vinden, maar ze missen de informele contacten en overlegstructuren en de politieke gunfactor. Weten bij wie je moet zijn voor de besluitvorming die een gemeente aangaat en hoe de hazen lopen in het bovengemeentelijke krachtenveld mag geen zoekpuzzel zijn.

Omdat de wereld niet ophoudt bij de grenzen van uw gemeente, stemt u met het vizier op landelijk! De conclusie:

Stemmen op 21 maart 2018? MET HET VIZIER OP LANDELIJK!

18 March 2018 at 14:28 Comments (0)

VERKIEZINGSBLOG 1

DSC06964Het is raar maar waar. Onze laagste bestuurslaag mag zich naar verwachting woensdagavond weer beklagen over een zeer lage opkomst bij de verkiezingen. Terwijl alle stemgerechtigde burgers uit alle geledingen van onze samenleving iedere dag de invloed van gemeentebesluiten en -beleid in hun onmiddellijke leefomgeving moeten ervaren. Belastingaanslagen voor het hebben van honden, WOZ, rioolbelasting en afvalstoffenheffingen voelen we in onze portemonnee. (Gescheiden) afvalinzameling, groenvoorzieningen en snippergroen, snoeiafval, straatverlichting, verkeersmaatregelen, evenementen, milieuzones, omgevingsvergunningen voor reclame, nieuwbouw en verbouw, bestemmingsplannen, horeca, terrassen, sportfaciliteiten, cultuur,  gezondheid- en zorgvoorzieningen, het gehele sociale domein, ouderenvoorzieningen, winkelsluitingstijden en kapvergunningen, alles en iedereen krijgt er in zijn directe omgeving wel mee te maken.

De raad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente. Dat staat in de wet. Als u dus niet stemt, loopt u het risico dat u en gelijkdenkende medeburgers niet, of onvoldoende, in de raad vertegenwoordigd worden en daarmee overstemd worden door partijen en groeperingen die wel alle stemmen van hun achterban hebben gekregen. Dan is de raad niet een representatieve afspiegeling van de gehele bevolking. U moet dan na de verkiezingen niet verbaasd zijn dat uw opvattingen niet vertolkt worden. Over 4 jaar krijgt u pas weer een nieuwe kans! Conclusie:
Stemmen op 21 maart 2018?  DOEN!

17 March 2018 at 15:30 Comments (0)

BESTRIJDING BLAUWALG PLAS KRIMPENERHOUT

DSC07417In deze stormachtige dagen zou je bijna vergeten dat waterschappen naast de zorg voor sterke dijken en droge voeten ook nog de wettelijke taak hebben om voor voldoende schoon water te zorgen.
In zijn laatste vergadering van 2017 heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) aan de Groenalliantie Midden-Holland een financiële bijdrage van maximaal € 100.000 toegezegd voor maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het
zwemwater in de surfplas Krimpenerhout. De surfplas is eigendom van de gemeente Krimpenerwaard en wordt voor de gemeente beheerd door de Groenalliantie Midden-Holland; het beheer wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer, sinds 1 januari 2017 de opvolger van de Groenservice Zuid-Holland (GZH).
De surfplas is de enige officiële zwemlocatie in de Krimpenerwaard en wordt al jarenlang geteisterd door langdurige blauwalgengroei in het zwemseizoen, dat loopt van 1 mei tot 30 september. In de laatste zes jaar werd gemiddeld gedurende 3 maanden zwemmen in verband met de aanwezigheid van blauwalg ernstig ontraden. In 2014 is een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de blauwalgenbloei. Deze bloei wordt voornamelijk veroorzaakt door de nutriëntenbelasting (met name fosfaat), zowel door aanvoer van water vanuit de omgeving als door het beschikbaar komen uit de bodem (historische belasting), mede doordat veel bodem woelende vis aanwezig is in de plas.
De aanpak tot verbetering van de waterkwaliteit bestaat daarom uit het verminderen van de waterinlaat vanuit de directe omgeving (deze maatregel is al gerealiseerd), het afdekken van de fosfaatrijke bodem met 20 cm zand, het herinrichten van de oevers en het verwijderen van een groot deel van de brasempopulatie om omwoeling van de bodem te voorkomen.
Naar verwachting zal in het begin van dit jaar met de uitvoering van deze maatregelen door de Groenalliantie worden begonnen.
In de verenigde vergadering heb ik aandacht gevraagd voor het voorkomen van de rode Amerikaanse rivierkreeft in de surfplas. Uit een in 2015 uitgevoerd onderzoek is namelijk gebleken dat in de surfplas 1 kreeft per 3 m2 wordt aangetroffen. Van de kreeften is bekend dat ze waterplanten losknippen en veel graven waardoor het water troebel wordt. Logisch dat dit het effect van de te nemen maatregelen negatief kan beïnvloeden. Evenwel ontbreken nog effectieve beheermaatregelen. Het wegvangen van grotere kreeften leidt proefondervindelijk niet tot een afname van de populatie, omdat er dan meer jongen extra kunnen (op)groeien. Andere proeven om deze invasieve exoot te bestrijden door de omringende waterschappen, die zich voor dezelfde problematiek gesteld zien, worden nauwlettend gevolgd.
Niettemin zal met het doorvoeren van het gehele waterkwaliteitsmaatregelenpakket van de Groenalliantie een belangrijke impuls worden gegeven aan de verbetering van de waterkwaliteit van de enige officiële zwemlocatie in de Krimpenerwaard. En dat is goed nieuws.


23 January 2018 at 15:38 Comments (0)

DIJKVERSTERKING BAS OPGELEVERD!

Na 5 jaar werken is de Lekdijk van Bergambacht via Ammerstol naar Schoonhoven (BAS) over een lengte van 5,7 km. voor 100 miljoen euro versterkt met de meest innovatieve technieken, en op 10 september opgeleverd. Van de start en het verloop van de werkzaamheden deed ik eerder verslag in twee blogs (zie onder DIJKVERSTERKING BAS en BERGAMBACHT-AMMERSTOL-SCHOONHOVEN); nu onderstaand een fotorapportage van de opleveringsfestiviteiten. Bij het Rode Licht werd door (v.l.n.r.) d.g. Rijkswaterstaat Jan Hendrik Dronkers, deltacommissaris Wim Kuijken, dijkgraaf Hans Oosters en wnd. burgemeester Tjerk Bruinsma een panoramatafel onthuld, aansluitend een informatiepaneel, daarna werd met de heer en mevrouw Ooms, bewoners van de dijk, gesproken en tenslotte werd in Het Gebouw in Ammerstol het boek Werken en wonen langs de Lek door bewoonster Angelique Grobben uitgereikt aan wethouder Ria Broere en hoogheemraad Paul van den Eijnden en de dijk  weer teruggegeven aan de gemeente Krimpenerwaard in de persoon van wnd. burgemeester Bruinsma.

DSC07103

DSC07118

DSC07123DSC07142

 

17 September 2015 at 11:16 Comments (0)

VAN START!

Inmiddels is bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een coalitie gevormd van Bedrijven (5 geborgde zetels), VVD (4 zetels), Water Natuurlijk (4 zetels) en CDA (3 zetels). De VVD-fractie wordt gevormd door Jock Geselschap, Karima Bouchtaoui, Paul van den Eijnden en mijzelf. Paul van den Eijnden is hoogheemraad en Jock de fractievoorzitter. Wij hebben in augustus een “veensessie” in De Witte Brug in Lekkerkerk gehouden om ons beleid voor het komende jaar vast te stellen. Voorafgaand daaraan heb ik mijn fractie vol trots tijdens een rondtoer laten zien hoe mooi de Krimpenerwaard is, waarbij we  gemaal Verdoold en de Stolwijkersluis niet links hebben laten liggen (zie de foto’s).DSC07090DSC07088

17 September 2015 at 10:08 Comments (0)

DE DIJK (GEDICHT).

 

De dijk.

 

Het ergste van dijken / is dat ze kunnen bezwijken!

Iedereen moet voor het falen boeten / niemand heeft meer droge voeten.

De dobberende dichter was beduusd / want de dijk was toch robuust?

En heeft vervolgens De dijk gedicht.

 

 

DSC06907

17 May 2015 at 12:53 Comments (0)

C(H)AMPAGNE!

DSC07006Vandaag, maandag 23 maart 2015, heeft het Centraal stembureau in Schieland en de Krimpenerwaard de verkiezingsuitslag bekendgemaakt. Met meer dan 25% van de kiesdeler (8934 stemmen) ben ik met 2479 voorkeurstemmen gekozen! De VVD werd met ruim 35.000 stemmen en vier zetels de grootste partij in Schieland en de Krimpenerwaard. Hulde aan Karima Bouchtaoui, die mij met 3229 voorkeurstemmen voorbijstreefde. Hulde aan mijn mede kandidaten. Dank aan het voortreffelijke campagneteam dat ons steun verleende. Dank ook aan mijn 31 ambassadeurs in de Krimpenerwaard. Maar vooral, KIEZERS BEDANKT !!!

La campagne est morte, vive la champagne! En de kever gaat even bijtanken.

7 May 2015 at 21:47 Comments (0)

DE SPEERPUNTEN VAN MIJN CAMPAGNE!

De nieuwe beschoeiing.Veiligheid voorop en pal voor lage lasten! Dat is ook de (geslaagde) inzet van de VVD-fractie de afgelopen zes jaar geweest. Geen geld naar buiten onze wettelijke taak gelegen activiteiten. De belastingbetaler kan bij de VVD aanspraak maken op die (rechts-)zekerheid!

8 March 2015 at 17:04 Comments (0)

« Older Posts