Huug Luigies

Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

BESTRIJDING BLAUWALG PLAS KRIMPENERHOUT

DSC07417In deze stormachtige dagen zou je bijna vergeten dat waterschappen naast de zorg voor sterke dijken en droge voeten ook nog de wettelijke taak hebben om voor voldoende schoon water te zorgen.
In zijn laatste vergadering van 2017 heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) aan de Groenalliantie Midden-Holland een financiële bijdrage van maximaal € 100.000 toegezegd voor maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het
zwemwater in de surfplas Krimpenerhout. De surfplas is eigendom van de gemeente Krimpenerwaard en wordt voor de gemeente beheerd door de Groenalliantie Midden-Holland; het beheer wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer, sinds 1 januari 2017 de opvolger van de Groenservice Zuid-Holland (GZH).
De surfplas is de enige officiële zwemlocatie in de Krimpenerwaard en wordt al jarenlang geteisterd door langdurige blauwalgengroei in het zwemseizoen, dat loopt van 1 mei tot 30 september. In de laatste zes jaar werd gemiddeld gedurende 3 maanden zwemmen in verband met de aanwezigheid van blauwalg ernstig ontraden. In 2014 is een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de blauwalgenbloei. Deze bloei wordt voornamelijk veroorzaakt door de nutriëntenbelasting (met name fosfaat), zowel door aanvoer van water vanuit de omgeving als door het beschikbaar komen uit de bodem (historische belasting), mede doordat veel bodem woelende vis aanwezig is in de plas.
De aanpak tot verbetering van de waterkwaliteit bestaat daarom uit het verminderen van de waterinlaat vanuit de directe omgeving (deze maatregel is al gerealiseerd), het afdekken van de fosfaatrijke bodem met 20 cm zand, het herinrichten van de oevers en het verwijderen van een groot deel van de brasempopulatie om omwoeling van de bodem te voorkomen.
Naar verwachting zal in het begin van dit jaar met de uitvoering van deze maatregelen door de Groenalliantie worden begonnen.
In de verenigde vergadering heb ik aandacht gevraagd voor het voorkomen van de rode Amerikaanse rivierkreeft in de surfplas. Uit een in 2015 uitgevoerd onderzoek is namelijk gebleken dat in de surfplas 1 kreeft per 3 m2 wordt aangetroffen. Van de kreeften is bekend dat ze waterplanten losknippen en veel graven waardoor het water troebel wordt. Logisch dat dit het effect van de te nemen maatregelen negatief kan beïnvloeden. Evenwel ontbreken nog effectieve beheermaatregelen. Het wegvangen van grotere kreeften leidt proefondervindelijk niet tot een afname van de populatie, omdat er dan meer jongen extra kunnen (op)groeien. Andere proeven om deze invasieve exoot te bestrijden door de omringende waterschappen, die zich voor dezelfde problematiek gesteld zien, worden nauwlettend gevolgd.
Niettemin zal met het doorvoeren van het gehele waterkwaliteitsmaatregelenpakket van de Groenalliantie een belangrijke impuls worden gegeven aan de verbetering van de waterkwaliteit van de enige officiële zwemlocatie in de Krimpenerwaard. En dat is goed nieuws.


23 January 2018 at 15:38 Comments (0)

DIJKVERSTERKING BAS OPGELEVERD!

Na 5 jaar werken is de Lekdijk van Bergambacht via Ammerstol naar Schoonhoven (BAS) over een lengte van 5,7 km. voor 100 miljoen euro versterkt met de meest innovatieve technieken, en op 10 september opgeleverd. Van de start en het verloop van de werkzaamheden deed ik eerder verslag in twee blogs (zie onder DIJKVERSTERKING BAS en BERGAMBACHT-AMMERSTOL-SCHOONHOVEN); nu onderstaand een fotorapportage van de opleveringsfestiviteiten. Bij het Rode Licht werd door (v.l.n.r.) d.g. Rijkswaterstaat Jan Hendrik Dronkers, deltacommissaris Wim Kuijken, dijkgraaf Hans Oosters en wnd. burgemeester Tjerk Bruinsma een panoramatafel onthuld, aansluitend een informatiepaneel, daarna werd met de heer en mevrouw Ooms, bewoners van de dijk, gesproken en tenslotte werd in Het Gebouw in Ammerstol het boek Werken en wonen langs de Lek door bewoonster Angelique Grobben uitgereikt aan wethouder Ria Broere en hoogheemraad Paul van den Eijnden en de dijk  weer teruggegeven aan de gemeente Krimpenerwaard in de persoon van wnd. burgemeester Bruinsma.

DSC07103

DSC07118

DSC07123DSC07142

 

17 September 2015 at 11:16 Comments (0)

VAN START!

Inmiddels is bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een coalitie gevormd van Bedrijven (5 geborgde zetels), VVD (4 zetels), Water Natuurlijk (4 zetels) en CDA (3 zetels). De VVD-fractie wordt gevormd door Jock Geselschap, Karima Bouchtaoui, Paul van den Eijnden en mijzelf. Paul van den Eijnden is hoogheemraad en Jock de fractievoorzitter. Wij hebben in augustus een “veensessie” in De Witte Brug in Lekkerkerk gehouden om ons beleid voor het komende jaar vast te stellen. Voorafgaand daaraan heb ik mijn fractie vol trots tijdens een rondtoer laten zien hoe mooi de Krimpenerwaard is, waarbij we  gemaal Verdoold en de Stolwijkersluis niet links hebben laten liggen (zie de foto’s).DSC07090DSC07088

17 September 2015 at 10:08 Comments (0)

BERGAMBACHT-AMMERSTOL-SCHOONHOVEN

Op woensdag 29 februari 2012 werd een informele verenigde vergadering gehouden in de werkkeet van het dijkversterkingsproject Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven (BAS). In april 2011 heb ik aandacht besteed aan de starthandeling door staatssecretaris Atsma, zie onder het kopje DIJKVERSTERKING BAS. In de afgelopen wintermaanden is zoveel mogelijk doorgewerkt, maar de echt grote ingrepen gaan nu van start. Ik heb wat foto’s gemaakt en plaats hierna eerst een link naar enige animatiefilmpjes, die een heel goed beeld geven van de werkelijk spectaculaire en innovatieve methoden van dijkversterking die in dit project worden toegepast. Verwonder en bewonder!

http://www.dijkversterkingbas.nl/project/project-beeld/project_beeld/animaties

Let op het hoogteverschil!

De nieuwe beschoeiing.

Buitendijkse versterking

11 May 2012 at 21:40 Comments (0)

FEESTELIJKE OPENING GEMAAL HILLEKADE

De Krimpenerwaard heeft een nieuw gemaal. Vandaag, donderdag 8 december is het nieuwe gemaal Hillekade aan de Kerkweg in Oudekerk aan den IJssel officiëel geopend. Dit gemaal vervangt het oude gemaal Kromme, Geer en Zijde dat sterk verouderd was. Het gebouw is zo ontworpen dat het is ingepast in het landschap en is uitgevoerd met visvriendelijke vijzels. Vissen kunnen zo veilig van de ene naar de andere polder zwemmen. Het gebouw heeft een transparante vormgeving en een groen dak.

Gewijzigd watersysteem
Het gemaal is gerealiseerd in het kader van het Veenweidepact. Voorheen werd het water uit het bemalingsgebied door het verouderde gemaal Kromme, Geer en Zijde direct uitgeslagen op de Hollandsche IJssel. Het water uit de polder Kromme, Geer en Zijde wordt nu via een brede nieuwe watergang naar het gemaal Hillekade getransporteerd. Het nieuwe gemaal Hillekade verplaatst het water uit de polder Kromme, Geer en Zijde naar de polder Den Hoek & Schuwagt. Waarin het water wordt afgevoerd naar gemaal Joh. Veurrink en vervolgens uitgeslagen op de Hollandsche IJssel. De oevers van de nieuwe watergang zijn natuurvriendelijk aangelegd.

Start uitvoeringsprogramma Watergebiedsplan Krimpenerwaard
Met de opening van dit gemaal markeert het hoogheemraadschap samen met betrokken partijen in het Veenweidepact de start van het uitvoeringsprogramma Watergebiedsplan Krimpenerwaard. Dit uitvoeringsprogramma bevat maatregelen die de daling van de bodem tegengaan en het watersysteem in de Krimpenerwaard aanpassen aan de eisen van deze tijd en van gewenste toekomstige ontwikkelingen. Daarmee wordt bijgedragen aan de doelen van het Veenweidepact, waaronder de ontwikkeling van nieuwe natuur en versterking van de landbouwstructuur.

Het uitvoeringsprogramma Watergebiedsplan omvat ongeveer 60 waterstaatkundige werken, waaronder een aantal nieuwe gemalen, nieuwe wegbruggen, een flink aantal stuwen en duikers en ingrijpende werken als het ophogen van de Gouderakse Tiendweg. De voorbereidingen hiervoor zijn onlangs van start gegaan. De uitvoering vindt plaats vanaf het voorjaar 2012 tot 2015.

Voorafgaand aan de openingshandeling -hoe kan het ook anders dan door het oplaten van enige ballonnen- waren er in een speciaal daarvoor geplaatste tent in kerstsfeer toespraken van achtereenvolgens Han Weber, gedeputeerde van Zuid-Holland en voorzitter van de strategiegroep van het Veenweidepact; Herman Wierenga, direkteur Regionale zaken van het Ministerie van Economie Landbouw en Innovatie en Chris van der Velden, verantwoordelijk hoogheemraad voor het uitvoeringsprogramma Watergebiedsplan. Ik was er bij en genoot van de kerstsfeer en de taart.

Wedden dat hier een feestje van HHSK is?

Taart!

De hoogheemraden Chris van der Velden (midden) en Toon van der Klugt (rechts) spreken op gedeputeerde Han Weber in.

Het groene dak van het gemaal.

De natuurvriendelijke oever van de verbrede watergang.

Vóór de partytent de uitlaat van het gemaal rechts, bezien uit de richting van de N210

8 December 2011 at 15:45 Comments (0)

WEST VLISTERDIJK HEROPEND!

Onder grote belangstelling is op dinsdag 29 november de West Vlisterdijk heropend. De openingshandeling -het oplaten van ballonnen en het onthullen van een zeil met opschrift- werd verricht door hoogheemraad Ger de Jonge, burgemeester Evenhuis-Meppelink van de gemeente Vlist en korpschef Midden Holland Frans Penders. In de afgelopen maanden is er op delen van de kade nieuwe beschoeiing geplaatst en is de weg voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Daarnaast zijn er maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid op de West Vlisterdijk te verbeteren. Ik was er bij en zag blije en tevreden gezichten van aanwonenden.

Oh nee hè, toch niet weer ballonnen??!!

Hoogheemraad Ger de Jonge aan het woord

Daar gaan ze!!

Het is maar dat U het weet!

7 December 2011 at 18:26 Comments (0)

EEN VERKENNING VAN 2020

Nu de aanval op het voortbestaan van de waterschappen vooralsnog is afgeslagen, heeft het zin de vooruitblik van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op deze weblog op te nemen. Hoe zorgt het Hoogheemraadschap in 2020 nog steeds voor droge voeten en schoon water in het lage dichtbevolkte gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer, Gouda en Schoonhoven? Lees de neerslag van een uitwisseling van gedachten van bestuursleden en medewerkers over de toekomstige positie van het Hoogheemraadschap in het veranderende maatschappelijke krachtenveld.


5 December 2011 at 20:42 Comments (0)

EEN KIJKJE BIJ HVC

Op woensdag 26 oktober 2011 bracht een delegatie van het Algemeen Bestuur een bezoek aan HVC ofwel de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland te Alkmaar. Hoezo? Het hoogheemraadschap is aandeelhouder van HVC geworden door de verkoop van de aandelen van DRSH Zuiveringsslib N.V. te Dordrecht aan HVC. DRSH is een slibverbrandingsinstallatie waar de hoogheemraadschapppen van Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland aandeelhouder van waren en waar het slib van deze hoogheemraadschappen en waterschappen werd verbrand. Naast deze 5 waterschappen zijn 52 gemeenten, voornamelijk uit Noord-Holland en de regio Dordrecht, aandeelhouders. HVC is recent herhaalde malen in het nieuws geweest vanwege deelname aan grootschalige windenergieprojecten op de Noordzee. De besluiten daartoe zijn genomen in de aandeelhoudersvergaderingen, waar de waterschappen hoegenaamd geen invloed qua stemverhoudingen kunnen uitoefenen. De VVD-fractie is zeer kritisch op deze ontwikkeling en zal binnen afzienbare tijd hierover vragen stellen aan Dijkgraaf en Hoogheemraden. Wordt vervolgd mitsdien.

De ingang van de afvalverbrandingsinstallatie.

Oh oh wat zijn we duurzaam!

Erg veel belangstelling voor een duurzaam autootje.

De controlekamer.

Het huisvuil.

Een kijkje in de verbrandingsoven.

16 November 2011 at 09:49 Comments (0)

WERKBEZOEK AWZI KRALINGSEVEER

Op woensdag 2 maart jl. werd een informele verenigde vergadering gehouden, waarbij aandacht werd besteed aan de verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen, waarover in april 2010 tussen de Unie van Waterschappen (UVW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken zijn gemaakt. De lokatie was ditmaal de AfvalWaterZuiveringsInstallatie (AWZI) Kralingseveer, waar al het afvalwater van Rotterdam ten noorden van de rivier wordt gezuiverd. Dagelijks wordt 100 miljoen liter water gezuiverd en op de Nieuwe Maas geloosd.

Een deel van de inrichting. Op de achtergrond de sky-line van Rivium.


Een deel van de slibbassins onder de noordelijke afrit van de Brienenoordbrug

7 March 2011 at 10:32 Comments (0)