Huug Luigies

Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

LAATSTE NIEUWS!!

Zojuist is bij de stemmingen in de Tweede Kamer gebleken dat Gerard Schouw van D’66, indiener van de motie over het onderbrengen van de waterschapstaken bij een andere bestuurslaag, zijn motie heeft aangehouden. In een twitterbericht van Schouw valt te lezen dat de PVV toch geen steun wilde verlenen aan de motie. Zonder de steun van de PVV is er geen meerderheid voor de motie.

Aanhouden van een motie betekent nog niet dat de motie is ingetrokken. De indiener kan deze 60 dagen ‘bewaren’, en daarna nog 60 dagen ‘verlengen’, alvorens de motie alsnog wordt ingediend. Het is de verwachting dat als de PVV bij haar standpunt blijft, de motie niet later nog in stemming wordt gebracht.

Ik houd de bezoekers van mijn weblog op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

22 November 2011 at 18:45 Comments (0)

D’66 BRENGT NEDERLAND IN GEVAAR! OORDEEL ZELF.

Maandag 14 november diende D’66 een motie in bij minister Donner om voor mei 2012 met concrete plannen te komen om waterschappen onder te brengen bij provincies.(zie de tekst van de motie, klik op bijlage2.

In hun verkiezingsprogramma’s pleiten PvdA, PVV en SP daar ook voor. “In principe bestaat er voor de motie van D’66 dus een kamermeerderheid van 79 zetels”, zei een woordvoerster van D’66. Het is te hopen dat minister Donner de motie niet zal uitvoeren.

In hun pleidooi voor afschaffing van de waterschappen verwijzen de politieke patijen naar een onderzoek van het Interprovinciaal Overleg (IPO) waaruit blijkt dat er ruim 500 miljoen euro kan worden bezuinigd. De Unie van Waterschappen geeft aan dat deze bewering op onjuiste cijfers berust. “Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden en van de Rijksuniversiteit Groningen (Coela) heeft vorig jaar al gehakt gemaakt van deze uit provinciale kring stammende cijfers”, aldus Peter Glas.

Waarom is D’66 (niet een beetje!) dom? Nog afgezien van het feit (wat op zichzelf naar mijn mening al onvergeeflijk is) dat D’66 zich op financiële gegevens baseert die onjuist zijn en waar al de vloer mee is aangeveegd en waarvan de provincies nota bene zelf al hebben erkend dat deze niet juist zijn, wil D’66 deze (niet zonder reden: oudste) democratische bestuursvorm van Nederland om zeep helpen. Waterschappen zijn vanaf de dertiende eeuw verantwoordelijk geweest voor de veiligheid van ons land door de bescherming tegen water en de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater, populair gezegd droge voeten en schoon water. In de tweede helft van de vorige eeuw, vanaf 1974, heeft de positie van de waterschappen herhaalde malen fundamenteel ter discussie gestaan en evenzovele keren hebben regering en parlement de belangrijke positie van de waterschappen herbevestigd. De Waterschapswet is bij de laatste Grondwetsherziening in 1983 in artikel 133 van de Grondwet verankerd. In 2007 is het wetsvoorstel modernisering waterschapsbestel, grotendeels gebaseerd op door de waterschappen zelf aangedragen voorstellen, door de Eerste Kamer aangenomen. De ooit 26.000 waterschappen zijn tot 26 waterschappen teruggebracht. De grenzen van de waterschappen vallen samen met stroomgebieden, niet met provincies. Het beheergebied van sommige waterschappen ligt in drie verschillende provincies. Er is een bestuursakkoord met Rijk, provincies (IPO), gemeenten (VNG) en waterschappen (UVW). Zie de brief van IPO, VNG en UVW van 18 november aan premier Rutte.
Klik op bijlage3.
Overal in de wereld zijn in Delta-gebieden helaas, mede als gevolg van klimatologische veranderingen, soms ernstige overstromingen. Het bestuursmodel, waar D’66 afscheid van wil nemen, wordt in het buitenland als voorbeeld gezien en is, naast allerlei andere Nederlandse kennis op waterbeheergebied, een gewild exportartikel. Geen wonder dat in Nederland een storm van protest is opgestoken en een zee van zinnige argumenten tegen de motie wordt aangevoerd. Ik zal proberen ze op deze website te publiceren. Dan kunt u lezen dat ik niet de enige bestuurder ben die zich druk maakt over zo’n onbezonnen motie! Over vermindering van bestuurlijke drukte gesproken…..


21 November 2011 at 22:47 Comments (0)

EEN KIJKJE BIJ HVC

Op woensdag 26 oktober 2011 bracht een delegatie van het Algemeen Bestuur een bezoek aan HVC ofwel de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland te Alkmaar. Hoezo? Het hoogheemraadschap is aandeelhouder van HVC geworden door de verkoop van de aandelen van DRSH Zuiveringsslib N.V. te Dordrecht aan HVC. DRSH is een slibverbrandingsinstallatie waar de hoogheemraadschapppen van Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland aandeelhouder van waren en waar het slib van deze hoogheemraadschappen en waterschappen werd verbrand. Naast deze 5 waterschappen zijn 52 gemeenten, voornamelijk uit Noord-Holland en de regio Dordrecht, aandeelhouders. HVC is recent herhaalde malen in het nieuws geweest vanwege deelname aan grootschalige windenergieprojecten op de Noordzee. De besluiten daartoe zijn genomen in de aandeelhoudersvergaderingen, waar de waterschappen hoegenaamd geen invloed qua stemverhoudingen kunnen uitoefenen. De VVD-fractie is zeer kritisch op deze ontwikkeling en zal binnen afzienbare tijd hierover vragen stellen aan Dijkgraaf en Hoogheemraden. Wordt vervolgd mitsdien.

De ingang van de afvalverbrandingsinstallatie.

Oh oh wat zijn we duurzaam!

Erg veel belangstelling voor een duurzaam autootje.

De controlekamer.

Het huisvuil.

Een kijkje in de verbrandingsoven.

16 November 2011 at 09:49 Comments (0)

IETS HEEL ANDERS…..

Tussen al deze waterschapwetenswaardigheden duikt ineens een bericht op van een totaal andere orde, maar wel iets dat ook grotere bekendheid mag hebben.
Al gehoord van ORANJE TROPHY 2012? Nee waarschijnlijk. Dat gaat veranderen….
Populair samengevat is de ORANJE TROPHY een karavaan van ORANJE supporters die in ORANJE auto’s en op ORANJE motoren volgend jaar een rondreis van 12.000 kilometer gaan rijden vanuit Amsterdam naar Polen en de Oekraïne (voor de EK voetbal) en daarna via Moskou, St. Petersburg, de Noordkaap en Stockholm naar Londen (Olympische Spelen). En daarbij wordt geld ingezameld voor een goed doel -Dance4Life-.
Mijn dochter Annelouk (Louk) en één van haar huisgenootjes in Amsterdam Lisette Jaspers (Tet) gaan dit avontuur aan. Zij rijden in een ORANJE Volvo 850, mede mogelijk gemaakt door VOLVO dealer Van Vloten en (voor de kleur) ROC Amsterdam en waren vrijdagavond bij Nederland – Zwitserland (uitslag brilstand en niet briljant), waar onderstaande foto werd gemaakt. Tet en Louk vormen samen Team Twister en u kunt de dames volgen via www.oranjetrophy.nl, www.teamtwister.nl, en natuurlijk via Twitter en Facebook! Zij zoeken nog sponsors! Zij komen graag langs met een sponsorvoorstel. Bezoek hun website en blijf ze volgen!!!!!

Het logo

Team Twister

13 November 2011 at 11:11 Comments (0)