Huug Luigies

Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

BESTRIJDING BLAUWALG PLAS KRIMPENERHOUT

DSC07417In deze stormachtige dagen zou je bijna vergeten dat waterschappen naast de zorg voor sterke dijken en droge voeten ook nog de wettelijke taak hebben om voor voldoende schoon water te zorgen.
In zijn laatste vergadering van 2017 heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) aan de Groenalliantie Midden-Holland een financiële bijdrage van maximaal € 100.000 toegezegd voor maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het
zwemwater in de surfplas Krimpenerhout. De surfplas is eigendom van de gemeente Krimpenerwaard en wordt voor de gemeente beheerd door de Groenalliantie Midden-Holland; het beheer wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer, sinds 1 januari 2017 de opvolger van de Groenservice Zuid-Holland (GZH).
De surfplas is de enige officiële zwemlocatie in de Krimpenerwaard en wordt al jarenlang geteisterd door langdurige blauwalgengroei in het zwemseizoen, dat loopt van 1 mei tot 30 september. In de laatste zes jaar werd gemiddeld gedurende 3 maanden zwemmen in verband met de aanwezigheid van blauwalg ernstig ontraden. In 2014 is een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de blauwalgenbloei. Deze bloei wordt voornamelijk veroorzaakt door de nutriëntenbelasting (met name fosfaat), zowel door aanvoer van water vanuit de omgeving als door het beschikbaar komen uit de bodem (historische belasting), mede doordat veel bodem woelende vis aanwezig is in de plas.
De aanpak tot verbetering van de waterkwaliteit bestaat daarom uit het verminderen van de waterinlaat vanuit de directe omgeving (deze maatregel is al gerealiseerd), het afdekken van de fosfaatrijke bodem met 20 cm zand, het herinrichten van de oevers en het verwijderen van een groot deel van de brasempopulatie om omwoeling van de bodem te voorkomen.
Naar verwachting zal in het begin van dit jaar met de uitvoering van deze maatregelen door de Groenalliantie worden begonnen.
In de verenigde vergadering heb ik aandacht gevraagd voor het voorkomen van de rode Amerikaanse rivierkreeft in de surfplas. Uit een in 2015 uitgevoerd onderzoek is namelijk gebleken dat in de surfplas 1 kreeft per 3 m2 wordt aangetroffen. Van de kreeften is bekend dat ze waterplanten losknippen en veel graven waardoor het water troebel wordt. Logisch dat dit het effect van de te nemen maatregelen negatief kan beïnvloeden. Evenwel ontbreken nog effectieve beheermaatregelen. Het wegvangen van grotere kreeften leidt proefondervindelijk niet tot een afname van de populatie, omdat er dan meer jongen extra kunnen (op)groeien. Andere proeven om deze invasieve exoot te bestrijden door de omringende waterschappen, die zich voor dezelfde problematiek gesteld zien, worden nauwlettend gevolgd.
Niettemin zal met het doorvoeren van het gehele waterkwaliteitsmaatregelenpakket van de Groenalliantie een belangrijke impuls worden gegeven aan de verbetering van de waterkwaliteit van de enige officiële zwemlocatie in de Krimpenerwaard. En dat is goed nieuws.


23 January 2018 at 15:38 Comments (0)