Huug Luigies

Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

D’66 BRENGT NEDERLAND IN GEVAAR! OORDEEL ZELF.

Maandag 14 november diende D’66 een motie in bij minister Donner om voor mei 2012 met concrete plannen te komen om waterschappen onder te brengen bij provincies.(zie de tekst van de motie, klik op bijlage2.

In hun verkiezingsprogramma’s pleiten PvdA, PVV en SP daar ook voor. “In principe bestaat er voor de motie van D’66 dus een kamermeerderheid van 79 zetels”, zei een woordvoerster van D’66. Het is te hopen dat minister Donner de motie niet zal uitvoeren.

In hun pleidooi voor afschaffing van de waterschappen verwijzen de politieke patijen naar een onderzoek van het Interprovinciaal Overleg (IPO) waaruit blijkt dat er ruim 500 miljoen euro kan worden bezuinigd. De Unie van Waterschappen geeft aan dat deze bewering op onjuiste cijfers berust. “Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden en van de Rijksuniversiteit Groningen (Coela) heeft vorig jaar al gehakt gemaakt van deze uit provinciale kring stammende cijfers”, aldus Peter Glas.

Waarom is D’66 (niet een beetje!) dom? Nog afgezien van het feit (wat op zichzelf naar mijn mening al onvergeeflijk is) dat D’66 zich op financiĆ«le gegevens baseert die onjuist zijn en waar al de vloer mee is aangeveegd en waarvan de provincies nota bene zelf al hebben erkend dat deze niet juist zijn, wil D’66 deze (niet zonder reden: oudste) democratische bestuursvorm van Nederland om zeep helpen. Waterschappen zijn vanaf de dertiende eeuw verantwoordelijk geweest voor de veiligheid van ons land door de bescherming tegen water en de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater, populair gezegd droge voeten en schoon water. In de tweede helft van de vorige eeuw, vanaf 1974, heeft de positie van de waterschappen herhaalde malen fundamenteel ter discussie gestaan en evenzovele keren hebben regering en parlement de belangrijke positie van de waterschappen herbevestigd. De Waterschapswet is bij de laatste Grondwetsherziening in 1983 in artikel 133 van de Grondwet verankerd. In 2007 is het wetsvoorstel modernisering waterschapsbestel, grotendeels gebaseerd op door de waterschappen zelf aangedragen voorstellen, door de Eerste Kamer aangenomen. De ooit 26.000 waterschappen zijn tot 26 waterschappen teruggebracht. De grenzen van de waterschappen vallen samen met stroomgebieden, niet met provincies. Het beheergebied van sommige waterschappen ligt in drie verschillende provincies. Er is een bestuursakkoord met Rijk, provincies (IPO), gemeenten (VNG) en waterschappen (UVW). Zie de brief van IPO, VNG en UVW van 18 november aan premier Rutte.
Klik op bijlage3.
Overal in de wereld zijn in Delta-gebieden helaas, mede als gevolg van klimatologische veranderingen, soms ernstige overstromingen. Het bestuursmodel, waar D’66 afscheid van wil nemen, wordt in het buitenland als voorbeeld gezien en is, naast allerlei andere Nederlandse kennis op waterbeheergebied, een gewild exportartikel. Geen wonder dat in Nederland een storm van protest is opgestoken en een zee van zinnige argumenten tegen de motie wordt aangevoerd. Ik zal proberen ze op deze website te publiceren. Dan kunt u lezen dat ik niet de enige bestuurder ben die zich druk maakt over zo’n onbezonnen motie! Over vermindering van bestuurlijke drukte gesproken…..


21 November 2011 at 22:47 Comments (0)